Algemene voorwaarden

Contact

SPOEDISOLATIE BV

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden worden gebruikt door Spoedisolatie
B.v., gevestigd te 1073 VX Amsterdam aan de Gerard
Doustraat, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 87856581. Deze Voorwaarden zijn te
downloaden op de website spoedisolatiebv.nl en worden
op verzoek kosteloos toegezonden.

 

1. Definities
1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende
begrippen de volgende betekenis:
Afnemer: de koper van Producten, niet zijnde
een consument of eindgebruiker;
Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen
Afnemer en Verkoper, inclusief alle wijzigingen
en aanvullingen daarop met betrekking tot de
koop en verkoop van Producten;
Partijen: Afnemer en Verkoper;
Producten: alle producten en diensten van
Verkoper;
Verkoper: Spoedisolatie B.v.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Alle definities hebben dezelfde betekenis in
enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald.


2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle
offertes en aanbiedingen van Verkoper, alsmede
alle Overeenkomsten en rechtsgevolgen
voortvloeiende uit het bovenstaande, tenzij
Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2 De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden
van Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden
nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze Voorwaarden volledig van
kracht blijven en zullen Verkoper en Afnemer in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige respectievelijk
vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige respectievelijk vernietigde
bepalingen in acht worden genomen.
2.4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze
Voorwaarden aan te passen. De meest recente
versie van de Voorwaarden is altijd van
toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van
kracht veertien (14) dagen na de datum van
verzending aan Afnemer van de gewijzigde
Voorwaarden. Indien Afnemer binnen deze
veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt
tegen de wijziging, zullen ten aanzien van hem
de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing
blijven.


3. Aanbiedingen en bestellingen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes door Verkoper zijn
geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2 Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor
14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
3.3 Afnemer staat in voor de juistheid en
volledigheid van de informatie waarop Verkoper
haar aanbieding of offerte baseert.
3.4 Afnemer kan zijn bestelling plaatsen door middel
van: Een vrijblijvende offerte aan te vragen op
de website, of telefonisch contact op te nemen.
3.5 Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat
Verkoper een bestelling schriftelijk of per e-mail
heeft geaccepteerd.
3.6 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een
bestelling zonder nadere toelichting
(gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige
wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade,
bijvoorbeeld indien Verkoper een aanwijzing of
een vermoeden heeft dat Afnemer zich niet aan
zijn betalingsverplichtingen zal houden en/of de
Producten niet beschikbaar zijn.


4. Uitvoering
4.1 Verkoper zal zich naar beste vermogen
inspannen de Overeenkomst met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de
met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken
en procedures. Alle werkzaamheden van
Verkoper worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in
de schriftelijke opdracht Verkoper uitdrukkelijk
een resultaat heeft toegezegd en het
betreffende resultaat tevens met voldoende
bepaaldheid is omschreven.
4.2 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht
voor om derden voor de werkzaamheden in te
zetten, indien een goede uitvoering van de
werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid
van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek
wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3 Verkoper zal eventuele derden zorgvuldig
selecteren en alleen inschakelen indien zulks
noodzakelijk is. Verkoper is niet aansprakelijk
voor enige schade, welke is veroorzaakt door de
derde.


5. Prijzen/Betalingen
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
dienen betalingen, zonder opschorting, korting
of verrekening uit welken hoofde dan ook, te
geschieden binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum, bij gebreke waarvan Afnemer van
rechtswege en derhalve zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim is. Wanneer
Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn
betalingsverplichting is Afnemer direct in
gebreke, alsmede over het openstaande bedrag
rente verschuldigd ad 1,25% per maand, zonder
dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling
is vereist. Afnemer is dan aan Verkoper
verschuldigd de kosten, zowel in als buiten
rechte, ter zake de invordering van al datgene
wat Afnemer aan Verkoper verschuldigd is. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15%
van het verschuldigde bedrag met een minimum
van EUR 250,- (tweehonderdvijftig euro).
5.2 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om,
ongeacht eventueel eerder gemaakte
betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke
betaling te eisen of vervangende zekerheid te
verlangen ter zake de levering van Producten op
een tijdstip en wijze ter vrije keuze van
Verkoper, alsmede al haar verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst op te schorten
totdat zij betaling of vervangende zekerheid
heeft ontvangen, zonder aansprakelijk te zijn
voor enige schade.
5.3 Alle prijzen van de Producten zijn in euro’s,
tenzij anders aangegeven. Tenzij anders
overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW
en andere belastingen en/of heffingen en zijn
exclusief transportkosten, verpakkingskosten,
verzekeringskosten, alsmede export- en
importheffingen. Deze kosten en heffingen zijn
voor rekening van Afnemer.
5.4 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht
voor de prijzen van de Producten aan te passen
op basis van het consumenten prijsindexcijfer
van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(prijsindex 2015=100). Indien door enige
overheidsmaatregel kostprijsverhogende
belastingen, heffingen of invoerrechten worden
ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten
van de Overeenkomst de kostprijs van de door
Verkoper te leveren Producten om enige reden
wordt verhoogd, dan is Verkoper gerechtigd
deze kosten aan Afnemer door te berekenen,
zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast
zal zijn. Verkoper zal Afnemer hiervan
onverwijld op de hoogte stellen.
5.5 Verkoper is gerechtigd om betalingen eerst in
mindering te brengen op de
(buitengerechtelijke) kosten, daarna op de
verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.


6. Levering en transport
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
overeengekomen, zijn alle leverdata slechts
inschattingen. Verkoper zal haar best doen om
de Producten op de overeengekomen datum te
leveren, maar is niet aansprakelijk jegens
Afnemer indien de overeengekomen termijn niet
kan worden gehaald als gevolg van oorzaken
welke redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van
Verkoper liggen, zoals bijvoorbeeld vertraging
door transport(bedrijven) of levertijden van de
leverancier van de Producten. Verkoper is
nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van
de vertraging.
6.2 Indien Verkoper niet in staat is om de Producten
binnen 60 dagen na de overeengekomen
leveringsdatum te leveren, dan heeft Afnemer,
als enige middel, het recht om de bestelling te
annuleren. Teneinde een bestelling te kunnen
annuleren, dient Afnemer een brief hiertoe aan
Verkoper te verzenden. De annulering is enkel
geldig indien de schriftelijke annulering door
Verkoper is ontvangen voordat Verkoper de
Producten heeft verzonden.
6.3 Afnemer is gehouden gebreken of
tekortkomingen aan de Producten binnen 24 uur
na ontvangst van de Producten aan Verkoper te
melden.
6.4 Afnemer is verplicht om de Producten te
ontvangen op normale werkdagen.
6.5 Indien niet alle bestelde Producten op voorraad
zijn, is Verkoper gerechtigd om gedeeltelijke
leveringen te verrichten en gedeeltelijke
verzendkosten in rekening te brengen. Verkoper
zal Afnemer hierover zo spoedig mogelijk in
kennis stellen.
6.6 Alle Producten worden Ex Works (af fabriek,
Incoterms 2010), locatie [LOCATIE] geleverd.
6.7 Indien Afnemer de levering niet wil of kan
accepteren, dan is Afnemer direct in gebreke.
Verkoper mag dan naar eigen keuze: (i) de
Producten opslaan voor rekening en risico van
Afnemer of (ii) de Producten verkopen tegen de beste redelijkerwijs te verkrijgen prijs (na aftrek
van redelijke kosten voor opslag, verzekering en
verkoopkosten), waarna Afnemer slechts het
verschil tussen de verkregen prijs en het door
hem aan Verkoper betaalde bedrag terugkrijgt,
of (iii) de Producten nogmaals ter levering
aanbieden, waarbij de extra kosten voor
rekening van Afnemer komen.
6.8 Bij aflevering van de Producten dient Afnemer
een ontvangstbewijs te ondertekenen. Het is de
verantwoordelijkheid van Afnemer zelf om te
controleren of het aantal bezorgde Producten
overeenstemt met het aantal op de
verzendbrief. Indien het aantal Producten op de
verzendbrief afwijkt van het ontvangen aantal of
indien de Producten zijn beschadigd, dan dient
dit op de verzendbrief te worden vermeld.
Indien Afnemer hierover geen aantekening
maakt, dan aanvaardt Verkoper geen enkele
aansprakelijkheid voor schade en of het niet
juiste aantal geleverde Producten.


7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten
7.1 De eigendom van de Producten blijft volledig bij
Verkoper totdat Afnemer alle vorderingen die
Verkoper op Afnemer heeft of zal verkrijgen,
met inbegrip van vorderingen die voortvloeien
uit het niet nakomen van eerder genoemde
vorderingen, volledig heeft voldaan.
7.2 Afnemer is niet gerechtigd om de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te
verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of
op enige wijze te bezwaren of in gebruik te
geven voordat de volledige eigendom van de
Producten is overgegaan op Afnemer.
7.3 Tot het moment van eigendomsoverdracht is
Afnemer gehouden om alle redelijkerwijs
mogelijke maatregelen te treffen teneinde de
Producten te beschermen tegen schade. Indien
derden beslag (dreigen te) leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen leggen of doen gelden,
dan is Afnemer verplicht om Verkoper daar
onmiddellijk van in kennis te stellen.
7.4 Voor het geval dat Verkoper haar in dit artikel
aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en
niet herroepbare toestemming aan Verkoper of
door deze aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Verkoper zich bevinden en die zaken mee terug
te nemen.
7.5 Indien Verkoper haar eigendomsrechten niet kan
uitoefenen, is Afnemer aansprakelijk voor de
door Verkoper geleden schade.


8. Garantie
8.1 De door Verkoper te leveren Producten voldoen
aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland
zijn bestemd. De in dit artikel genoemde
garantie is van toepassing op Producten die
bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
8.2 Nu de door Verkoper geleverde Producten door
derden worden geproduceerd is de garantie in
het eerste lid van dit artikel beperkt tot de
(fabrieks)garantie als verstrekt door de
(toe)leveranciers en Producten van de
fabrikanten.
8.3 Indien het Product een ontwerp-, materiaal- of
fabricagefout vertoont, mits het gebrek tijdig
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 is
gemeld en voorts valt binnen de in het tweede
lid van dit artikel bedoelde (fabrieks)garantie,
dan zal Verkoper het gebrekkige Product
vervangen dan wel herstellen, zulks ter keuze
van Verkoper.
8.4 De in dit artikel verstrekte garantie geldt niet
indien de schade het gevolg is van normale
slijtage of onjuist c.q. onoordeelkundig gebruik
van de Producten of gebruik na de
houdbaarheidsdatum. Voorts vervalt iedere
garantie eveneens indien Afnemer zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Verkoper zelf een vermeend gebrek heeft
trachten te (doen) verhelpen.
8.5 De in dit artikel verstrekte garantie geldt slechts
indien Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens
Verkoper heeft voldaan.
8.6 De vervanging of het herstel van de Producten
gedurende de garantietermijn heeft geen
verlenging van deze termijn ten gevolge. Herstel
of vervanging, inclusief administratie-, verzenden transportkosten, anders dan op grond van de
in dit artikel bedoelde garantie zal door
Verkoper in rekening worden gebracht bij
Afnemer.


9. Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van
bestanden en/of gegevens, vorderingen van
derden op Afnemer en schade door
bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde
uitgesloten.
9.2 De aansprakelijkheid van Verkoper wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van de
op basis van de Overeenkomst betaalde prijs,
tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.
9.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
schadevergoeding is steeds dat Afnemer
Verkoper schriftelijk in gebreke stelt en
Verkoper een redelijke termijn tot nakoming
geeft.
9.4 Verkoper zal alleen aansprakelijk kunnen zijn,
indien de Afnemer Verkoper schriftelijk in kennis
stelt van de schade binnen 24 uur nadat de
schade is opgetreden.


10. Overmacht (Force majeure)
10.1 Verkoper is niet gehouden te voldoen aan haar
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst,
als zij niet kan nakomen als gevolg van
omstandigheden buiten haar invloedssfeer om
(force majeur).
10.2 Onder overmacht wordt onder andere maar niet
uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet
volledig en/of vertraagde levering door
toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar,
terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën,
verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij
transport, brand, diefstal, storingen in levering
van energie.


11. Tussentijdse beëindiging
11.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande
ingebrekestelling en zonder op enige wijze
aansprakelijk te zijn voor schade of kosten, en
zonder afstand te doen van enig ander recht,
haar verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of
tussentijds te beëindigen indien:
(a) Afnemer zijn (betalings)verplichtingen
niet nakomt;
(b) er sprake is van een (dreigend)
faillissement van Afnemer;
(c) Afnemer surseance van betaling heeft
aangevraagd of voornemens is dit aan te
vragen;
(d) Afnemer niet meer vrijelijk kan
beschikken over (liquide) middelen door
bijvoorbeeld beslaglegging;
(e) Afnemer wordt ontbonden of het
voornemen heeft te ontbinden;
(f) de eigendom van Afnemer wordt
overgedragen aan een derde of de derde
enige zeggenschap heeft verkregen;
(g) er zich omstandigheden voordoen die van
zulks aard zijn dat nakoming van de
verplichtingen door Verkoper
redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
11.2 Indien voornoemde gevallen zich voordoen dan
zijn de vorderingen van Verkoper op Afnemer
direct en geheel opeisbaar.


12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Alle ontwerpen, technische tekeningen,
berekeningen, monsters en dergelijke met
betrekking tot de Producten blijven te allen
tijde eigendom van Verkoper en mogen niet
worden verveelvoudigd of overgedragen of in
bruikleen worden gegeven aan derden, zonder
uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke
toestemming van Verkoper.
12.2 Verkoper verstrekt Afnemer een niet-exclusief
gebruiksrecht om intellectuele
eigendomsrechten zoals gedefinieerd door
Verkoper te gebruikten indien en voor zover dat
strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de
Overeenkomst. Niets in de Overeenkomst of
deze Voorwaarden kan worden geschouwd als
een overdracht van intellectuele
eigendomsrechten aan Afnemer.
12.3 Afnemer garandeert dat hij geen inbreuk zal
maken op de intellectuele eigendomsrechten
van Verkoper of de leveranciers van Verkoper in
relatie tot de Producten.


13. Afnemergegevens, privacy en geheimhouding
13.1 Afnemer staat in voor de juistheid van de door
hem verstrekte (persoons)gegevens en verwittigt
Verkoper direct indien er wijzigingen zijn.
13.2 Verkoper en Afnemer verbinden zich over en
weer om geheimhouding te betrachten ter zake
van alle informatie en gegevens die zij van
elkaar ontvangen in het kader van de (uitvoering
van) de Overeenkomst gedurende de looptijd
van de Overeenkomst en nadien.
13.3 Afnemer staat ervoor in dat alle wet- en
regelgeving in verband met de verwerking van
persoonsgegevens, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, te allen
tijde wordt nageleefd. Afnemer vrijwaart
Verkoper en stelt Verkoper schadeloos voor alle
vorderingen van betrokkenen en derden jegens
Verkoper in verband met (onrechtmatige)
verwerking van persoonsgegevens, voor zover
Afnemer daar (op grond van de wet- en
regelgeving) verantwoordelijk voor kan worden
gehouden.


14. Overige
14.1 Afnemer is niet gerechtigd om zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Verkoper enig recht voortvloeiende uit de
Overeenkomst aan derden over te dragen. De
beperking van overdraagbaarheid heeft zowel
verbintenis- als goederenrechtelijk effect zoals
bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. Afnemer geeft
bij voorbaat het recht aan Verkoper om de
rechten voortvloeiende uit de Overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan
derden.


15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd
aan de bevoegde rechtbank [RECHTBANK].
15.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
is uitdrukkelijk uitgesloten.